Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.
Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek (dále též „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AM system.cz, s.r.o., se sídlem U Malvazinky 2671/28, Smíchov, 150 00, Praha 5, identifikační číslo: 29025150, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160855 (dále též „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího. Reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále též „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.2.
Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty prodlužují o čas, ve kterém kupující požadovanou součinnost neposkytl.

1.3.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

  1. DOKLAD O ZÁRUCE

 

2.1.
Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje internetový obchod www.autosportslezska.cz ke každému zakoupenému zboží daňový doklad - fakturu, s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena zboží, množství zboží atd.)

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

3.1.
Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, a v případě, že kupující je spotřebitelem, rovněž ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

3.2.
Prodávající odpovídá za to, že dodávaný produkt má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

3.2.1
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

3.2.2.
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3.2.3.
 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

3.2.4.
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,

3.2.5.
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.3.
Ustanovení uvedená v čl. 3.2. reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3.4.
V případě, že je kupující spotřebitelem, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží; zároveň projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3.5.
V případě, kdy kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, tj. kupující není spotřebitelem, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

3.6.
U spotřebního zboží (např. motorové oleje) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

3.7.
Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. žárovka) nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v počtu použití nebo jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

3.8.
Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

  1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

4.1.
Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

4.2.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a stručně závadu popsat v dodacím listu při jeho potvrzení. Kupující může tyto závady nahlásit na elektronickou adresu prodávajícího info@autosportslezska.cz. V případě převzetí od přepravce doporučujeme přiložit fotodokumentaci poškození zásilky. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu svědčícího o neoprávněném nakládání se zásilkou není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

5. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

5.1.
Uplatnit práva z vadného plnění je možné pouze ve vztahu ke zboží zakoupenému u prodávajícího. Reklamace, tj. oznámení vady prodávajícímu, musí být písemná a musí být doručena na adresu kamenné provozovny prodávajícího Autosport Slezská, Slezská 57, Praha 3, 130 00. Kupující má rovněž možnost uplatnit reklamaci elektronickou poštou na elektronickou adresu info@autosportslezska.cz.

5.2.
V oznámení vady musí být uvedeno alespoň: jméno a příjmení kupujícího, adresa kupujícího, telefonní nebo e-mailový kontakt pro urychlení komunikace mezi stranami, číslo objednávky nebo dodacího listu, identifikace reklamovaného produktu a bližší popis reklamované vady s popisem toho, jak se daná vada projevuje. Kupující je povinen předložit rovněž doklad o koupi zboží.

5.3.
Prodávající doporučuje kupujícímu zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna za nový kus, sleva z kupní ceny, vrácení peněz tzv. dobropis).

5.4.
Přijetí uplatněné reklamace je prodávající povinen kupujícímu potvrdit, a to ihned nebo bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. V potvrzení bude uvedeno datum přijetí reklamace, popis vady a především požadovaný způsob vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace není prodávající povinen kupujícímu doručovat, pokud má kupující jinou možnost, jak prokázat uplatnění reklamace (např. dodejka apod.).

5.5.
Reklamované zboží včetně kompletního příslušenství kupující doručí na adresu kamenné provozovny prodávajícího Autosport Slezská, Slezská 57, Praha 3, 130 00, a to buď osobně nebo přepravní službou.

5.6.
Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

5.7.
Pokud bude při kontrole zboží shledáno, že nahlášená vada se buď neprojevuje, nevztahuje se na ni záruka nebo nejsou splněny náležitosti pro uplatnění reklamace a kupující předem věděl, vědět měl nebo mohl, že prodávající za tuto vadu neodpovídá, pak bude prodávajícím uplatněno právo na náhradu způsobené škody. Stejně se bude postupovat i v případě, pokud bude zjištěno, že do reklamace nebylo zasláno zboží zakoupené přiloženým dokladem o koupi, či bylo s údaji na zboží či dokladu manipulováno apod.

 

6. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

 

6.1.Za vadu zboží se nepovažuje (mimo jiné) obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u potahů do auta drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu).

6.2.
Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

6.3.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

6.4.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v napájení. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

6.5.Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

6.6.Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, sériovými čísly atd.

6.7.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

6.7.1.
mechanickým poškozením zboží,

6.7.2.
elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

6.7.3.
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému pro používání výrobku,

6.7.4.
neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

6.7.5.
poškození zboží přírodními živly nebo vyšší mocí,

6.7.6.
použitím neautorizovaného spotřebního materiálu,

6.7.7.
poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

6.7.8.
provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

6.7.9.
zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.).

 

7. TESTOVÁNÍ VADY

 

7.1.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím.

7.2.
Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního ceníku servisu. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího

7.3.
Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je prodávající oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady za diagnostiku vady a dopravu.

 

8. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

8.1.
V případě, že je kupující spotřebitelem, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Další práva a povinnosti smluvních stran se řídí zejména ustanovením § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8​.​2​.
V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.3.
V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje a kupujícímu budou naúčtovány náklady, které vznikly prodávajícímu ohledně manipulace s reklamovaným zbožím, např. poštovné nebo přepravné.

8.4.
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem (na telefonní čísla či e-mailové adresy zaslané zákazníkem spolu s reklamovaným zbožím). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

8.5.Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

8.6.
Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

8.7.
V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 15 Kč včetně DPH za každý den prodlení.

8.8.
Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Bez předložení dokladu totožnosti může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

8.9.
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

V Praze dne 27.2.2017 AM system.cz, s.r.o.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

0 položek 0Kč

Nabídka nosičů

Nabídka střešních nosičů Böhm. Aplikační tabulka zde, v případě zájmu na kontaktujte zde do dotazu uveďte na jaký vůz potřebujete střešní nosič. Budeme se vám snažit odpovědět co nejdříve.

Nabídka pneu

Pneu

Nabízíme pneumatiky všech značek a rozměrů. V případě zájmu na kontaktujte zde. Do dotazu uveďte vámi požadovaného výrobce, rozměr pneu, rychlostní index a požadovaný počet kusů. Budeme se vám snažit odpovědět co nejdříve.

Přihlášení

Link

Menabo.cz - nosiče kol, autopotahy, autokoberce